Remiss: EU-direktiv om hantering eller köp av krediter och om ianspråktagande av säkerheter