Remiss: Remissvar: Ds 2019:12 Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter, se C97-19 för själva remissen