Arbetsgrupper

En stor del av arbetet sker i arbetsgrupper med representanter från medlemsföretagen. Följande arbetsgrupper bereder frågor och bistår styrelsen i dess arbete:

Arbetsgruppen för Compliance, Risk och Kapitalkrav

Gruppen ska behandla praktisk tillämpning av regelverk rörande compliance, risk och  kapitaltäcknings- och likviditetskravsfrågor samt hanteringsfrågor och processer inom compliance, riskhantering och kapitaltäckning.

Arbetsgruppen för regelverk och juridik
          
Övergripande regelverksfrågor, remissyttranden i ärenden som remitterats från riksdag, regeringskansliet, myndigheter, domstolar och de europeiska organisationerna, information om nya regelverk och regelverksförändringar. Under arbetsgruppens ämnesområde faller bl.a. allmänna rörelseregler (LBF m m), kreditsäkerhetsfrågor, driftsregler (dataskydd, sekretess, PuL), konsumentkreditfrågor, sakrätt, obeståndsfrågor och skuldsanering, associationsrättliga frågor, redovisning, revision, skatt/moms.

Arbetsgruppen för fordonsfrågor

Fordonsrelaterade frågor med anknytning till finansiering. Kommittén har till uppgift att bevaka de fordonsfinansierande medlemsföretagens intresse hos lagstiftare och myndigheter bl.a. i vad gäller leasing, avbetalning och bedrägerier.

Under Arbetsgruppen för fordonsfrågor hanteras även Säkerhetsgruppen för fordonsfrågor, bestående av företrädare från de fordonsfinansierande företagen, bilhandels- och biluthyrningsbranschen, försäkringsbranschen och polisen. Samråd sker även med bl.a. åklagarmyndigheten och tullen. Gruppen fungerar som ett forum för att diskutera fordonsrelaterad brottslighet såsom bedrägerier, stölder, olovligt förfogande m.m. I samarbete med Larmtjänst har framtagits ett publikt register över eftersökta fordon.


Möten och arbetsgrupper – ad hoc

Utöver arbetsgrupperna med fortlöpande, återkommande sammanträden och verksamhet, hanteras vid behov aktuella frågor genom särskilda informationsmöten och sammanträden ad hoc. Exempelvis deltar Finansbolagen i möten med SIMPT (Svenska Institutet mot Penningtvätt) som startades 2016.