Utredningar m.m.

Utredningar m.m. för de senaste 2 åren. Tidigare utredningar m.m. från 1974 och framåt, återfinns på medlemswebben.


Datum Mottagare Rubrik
2017-12-18 Justitiedepartementet Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72)
2017-12-04 Finansdepartementet Promemorian Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor
2017-11-20 Finansdepartementet Promemorian Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning
2017-11-16 Finansdepartementet Promemoria En effektivare flytträtt av försäkringssparande
2017-11-08 Finansinspektionen Förslag till tydligare krav på clearingorganisationers hantering av operativa risker
2017-10-11 Finansdepartementet Finansinspektionens promemoria En ny ordning för redovisningstillsyn
2017-09-29 Finansdepartementet En ny lag om försäkringsdistribution(Ds 2017:17)
2017-09-26 Finansdepartementet Promemorian Nya skatteregler för företagssektorn
2017-09-22 Finansinspektionen Förslag till nya föreskrifter om positionslimiter med anledning av Mifid2
2017-09-15 Justitiedepartementet Departementspromemorian En anpassning till dataskyddsförordningen - kreditupplysningslagen och några andra författningar (Ds 2017:26)
2017-09-14 Justitiedepartementet Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)
2017-09-14 Finansdepartementet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet
2017-09-14 Finansinspektionen Avgifter hos Finansinspektionen
2017-09-08 Finansinspektionen Förslag till Ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter
2017-08-17 Finansinspektionen Förslag till ändringar i regler om årsredovisning och rapportering för kreditinstitut och värdepappersbolag
2017-06-07 Finansinspektionen Förslag till ändrade regler om årsredovisning i försäkringsföretag
2017-05-08 Finansinspektionen Förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
2017-05-05 Justitiedepartementet Betänkande Ett modernare utsökningsförfarande (SOU 2016:81)
2017-04-18 Finansdepartementet Promemorian Ytterligare verktyg för makrotillsyn
2017-04-10 Finansinspektionen Förslag till föreskrifter om vissa betalkonton
2017-04-10 Finansdepartementet Promemorian Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven
2017-03-31 Finansdepartementet Promemorian Vissa inkomstbeskattningsfrågor
2017-03-31 Finansinspektionen Avgifter hos Finansinspektionen
2017-02-15 Finansdepartementet Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2196:76)
2017-02-14 Justitiedepartementet EU-direktiv om vissa insolvensfrågor
2017-02-03 Justitiedepartementet Stärkt konsumentskyd på marknaden för högkostnadskrediter (SOU 2016:68)
2017-02-03 Justitiedepartementet Remittering av betänkandet Internationella säkerhetsrätter i järnvägsfordon m m – järnvägsprotokollet (SOU 2016:43)
2017-01-31 Finansinspektionen Förslag till ändringar av Finansinspektionens föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning
2017-01-31 Näringsdepartementet Betänkandet av Entreprenörskap i det tjugoförsta århundrandet (SOU 2016:72)
2017-01-26 Finansinspektionen FI:s kapitalbedömningsmetod vid värdepapperisering inom pelare 2
2016-12-05 Finansdepartementet Promemorian Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person
2016-12-01 Finansdepartementet Promemorian Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket
2016-12-01 Finansdepartementet Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton (SOU 2016:53)
2016-11-28 Finansdepartementet Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen KOM (2016) 686 final
2016-11-25 Justitiedepartementet Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (DS 2016:32)
2016-11-25 Finansdepartementet Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, KOM (2016) 683
2016-11-25 Finansdepartementet Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, KOM (2016) 685
2016-11-25 Finansdepartementet Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv omändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer KOM (2016) 687 slutlig
2016-11-18 Sveriges Riksbank Remiss - rapportering av krediter KRITA
2016-11-11 Finansdepartementet En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45)
2016-11-02 Finansdepartementet Promemoria med utdrag ur utkast till lagrådsremiss Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner
2016-10-21 Finansinspektionen Remiss av förslag till ändringar i FI:s föreskrifter och allmänna råd med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/201 om marknadsmissbruk
2016-10-18 Riksgälden Förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgaranti
2016-10-14 Finansinspektionen Förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter
2016-10-05 Justitiedepartementet Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation (SOU 2016:40)
2016-09-30 Finansdepartementet Promemorian Några Finansfrågor
2016-09-15 Finansinspektionen Remiss om avgifter hos Finansinspektionen
2016-08-26 Finansdepartementet Kompletterande bestämmelser till EU:S förordning om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke professionella investerare (Priip-produkter)
2016-08-26 Finansdepartementet Konsultation avseende förslag till revidering av det fjärde penningtvättsdirektivet
2016-08-24 Bokföringsnämnden Förslag till ändringar i BFNs allmänt råd och vägledningar om fusionsredovisning
2016-08-23 Finansdepartementet Promemoria Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
2016-08-19 Bokföringsnämnden Förslag till ändringar i BFNs allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
2016-08-18 Finansinspektionen Förslag till ändringar av Finansinspektionens föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning
2016-08-15 Finansdepartementet Promemorian Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen
2016-06-30 Justitiedepartementet Betänkandet EU:s reviderade insolvensförordning m m (SOU 2016:17)
2016-05-31 Riksgäldskontoret Promemoria Tillämpning av minimikravet på nedskrivningsbara skulder
2016-05-31 Finansinspektionen Stressmetod för bedömning av kapitalplaneringsbuffert
2016-05-27 Finansinspektionen Förslag till regler om förenklade skyldigheter för återhämtningsplaner och koncernåterhämtningsregler
2016-05-20 Finansinspektionen Föreskrifter om insättningsgaranti (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser
2016-05-16 Riksgälden Föreskrifter om insättningsgaranti
2016-05-16 Finansdepartementet Promemoria:Bekämpning av marknadsmissbruk
2016-04-29 Finansdepartementet Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism - fjärde penningtvättsdirektivet - samband - ny penningtvättslag - m m (SOU 2016:8)
2016-04-27 Finansdepartementet Promemorian Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet
2016-04-01 Finansinspektionen Avgifter hos Finansinspektionen
2016-03-29 Finansinspektionen FI föreslår ändringar i FI:s föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter, som gäller för kreditinstitut och värdepappersbolag samt vissa filialer och koncerner
2016-03-29 Finansdepartementet Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM(2016)26 slutlig
2016-03-18 Finansdepartementet EU-kommissionens grönbok om finansiella tjänster, (COM2015) 630 final
2016-03-15 Finansdepartementet Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, Delrapport 2 från 2015 års betaltjänstutredning (Fi 2015:02)
2016-02-24 Finansinspektionen Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde
2016-02-12 Finansinspektionen Förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån
2016-02-08 Näringsdepartementet Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72)
2016-01-29 Finansdepartementet Betänkandet Tjänstepension - tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68)
2016-01-20 Finansdepartementet Departementspromemoria: Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission
2016-01-20 Finansinspektionen Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer
2016-01-20 Civilutskottet Framställan till Civilutskottet ang Effekten av omedelbart gällande beslut från Konsumentverket
2016-01-20 Justitiedepartementet och Finansdepartementet Framställan till Justitiedepartementet och Finansdepartementet ang Effekten av omedelbart gällande beslut från Konsumentverket
2016-01-08 Justitiedepartementet Betänkandet Fakturabedrägerier
2016-01-05 Finansinspektionen Förslag till nya regler om återhämtningsplaner
2016-01-05 Finansdepartementet Tillsyn över efterlevnaden av EU:s marknadsmissbruksförordning
2016-01-01 Finansinspektionen Förslag till ändringar i FIs föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag samt i FIs föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens
2016 06-22 Utrikesdepartementet Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av nationalitet, ..... och ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG – (KOM(2016) 289 slutlig)
2015-12-22 Riksgälden Ändrade föreskrifter om resolution
2015-12-14 Finansdepartementet Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen (Ds 2015:45)
2015-12-01 Justitiedepartementet En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8)
2015-11-16 Riksgälden Remisspromemoria - Förslag till föreskrifter om resolution
2015-11-02 Finansdepartementet Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61)
2015-10-29 Finansdepartementet Promemorian Amorteringskrav
2015-10-22 Finansdepartementet Delbetänkadet UCITS V - En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) med tilläggspromemoria
2015-10-09 Finansinspektionen Remiss av förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv. Remiss angående förslag om avgift i samband med anmälan av vissa förvärv
2015-10-05 Finansinspektionen Förslag tilländringar i redovisningsföreskrifterna
2015-09-21 Finansinspektionen Förslag till ändringar i FI:s föreskrifter och allmäna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
2015-09-15 Finansdepartementet Promemorian Förstärkt insättningsgaranti
2015-09-14 Justitiedepartementet Betänkandet Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49)
2015-09-09 Finansdepartementet Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar - Delrapport från 2015 års betaltjänstutredning (Fi 2015:02)
2015-09-09 Finansdepartementet Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar. Delrapport från 2105 års betaltjänstutredning.
2015-09-04 Finansinspektionen Förslag om justeringar av bestämmelserna i förordningar om avgifter hos Finansinspektionen
2015-09-02 Justitiedepartementet Anknytningskravet i skuldsaneringslagen (Ds 2015:32)
2015-07-13 Finansinspektionen Remisspromemoria - Identifiering och kapitalbuffertpåslag för övriga systemviktiga institut (O-SII)
2015-07-13 Finansdepartementet Promemorian Utkast till lagrådsremiss Begränsad skattefrihet för utdelnin och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt.
2015-06-30 Justitiedepartementet Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden (SOU 2015:40)