Aktuellt

ÅRSBERÄTTELSE 2020

Nu har föreningens årsberättelse 2020 publicerats. 

I årsberättelsen finner ni bland annat information om de aktiviteter som har ägt rum i föreningen under det gångna året samt statistik.

År 2020 var ett mycket speciellt år. Finansbolagens Förening firade 60-årsjubileum samtidigt som mycket av verksamheten fick läggas om till att äga rum på nätet. Året präglades i mångt och mycket av pandemin som drabbade alla och som dessvärre alltjämt pågår, dock med hopp om en snabb återgång till mer normala förhållanden. År 2020 var också ett händelserikt år för branschen, som framgår av årsberättelsen.

Kansliet önskar er avkopplande sommar och en trevlig läsning!

 

COVID-19

Med anledning av Covid-19 sker möten i regi av FF f.n. primärt via videolänk. Frågor kopplade till effekter av Covid-19 som rör medlemsföretagen skickas ut löpande via meddelanden och cirkulär.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

UTBILDNING: 26 APRIL 2021 - ATT FÖREBYGGA BEDRÄGERIER - ANDERS BJÖRKENHEIM

En enkät har gjorts angående medlemsföretagens utbildningsbehov. Ämnet förebyggande åtgärder mot bedrägerier var det mest efterfrågade ämnet och därför erbjöds en kurs på området. Kursen ägde rum oneline den 26 april 2021.

En av de största utmaningarna som finansbolag idag ställs inför är hur man håller kriminella/oseriösa företag borta från sin kundstock. Under en eftermiddag gick Anders Björkenheim igenom bedrägeribolagets mekanik, varifrån bolagen kommer och hur årsredovisningar kan förfalskas. Anti-bedrägeriexperten Anders Björkenheim driver konsultbolaget Accessus där han undervisar bank, finans och factoringbolag inom bedrägeriprevention. Anders igår som enda icke myndighetsperson i Bolagsverkets referensråd mot ekonomisk brottslighet och medverkar löpande i media kring företag och identiteter som brottsverktyg.

 

UTBILDNING: SEMINARIUM - ELEKTRONISKA SKULDEBREV MED FÖRELÄSARE TORGNY HÅSTAD DEN 26 MARS 2020

I den enkät som gjordes av kansliet i våras angående våra medlemmars utbildningsbehov var ett efterfrågat ämne elektroniska skuldebrev. Det tog kansliet  fasta på och erbjöd sina medlemsföretag ett förmiddagsseminarium på området med namnkunnige Torgny Håstad som föreläsare. Dessvärre blev detta seminarium inställt p.g.a. de rådande rekommendationerna och hälsoläget avseende Covid-19 i Stockholm.

 

UTBILDNING:  KURS I FINANSIELL SEKRETESS I REGI AV FINANSBOLAGENS FÖRENING MED FÖRELÄSARE PER-OLA JANSSON

I den enkätundersökning som har gjorts angående våra medlemmars utbildningsbehov var ämnet finansiell sekretess ett av de områden som var mest efterfrågat. Detta tog kansliet fasta på och genomförde kursen finansiell sekretess i egen regi exklusivt till sina medlemmar med föreläsare Per-Ola Jansson, författare till boken "Banksekretess och annan finansiell verksamhet", vilken är standardverket på området. Kursen gick av stapeln oktober 2019. Om efterfrågan finns kan kursen även hållas år 2020.

 

SIMPT:s  VÄGLEDNING

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, bildades 2016 av branschorganisationer inom den finansiella sektorn (däribland Finansbolagens förening). Syftet med Simpt är att ta fram en vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Målet är att etablera god sed på området och en vägledning som branschen beaktar och kan förlita sig på.

Inom Simpt har en vägledning tagits fram inom bland annat ämnet allmän riskbedömning och inom kundkännedom. Avsikten är att vägledningen ska vara bred och väl förankrad samt tillämpas av branschen. Öppna konsultationer har skett och omfattar dels utkast till grundläggande vägledning, dels utkast till verksamhetsspecifik vägledning. De verksamhetsspecifika texterna har tagits fram i expertgrupper som består av företrädare för banker, finansbolag, fondbolag och försäkringsföretag. Ytterligare information finns på Simpts webbsida.
 

Utgivare: Finansbolagens Service - FF AB (556153-7852)