Utredningar m.m.

Utredningar m.m. för de senaste 2 åren. Tidigare utredningar m.m. från 1974 och framåt, återfinns på medlemswebben.


Datum Mottagare Rubrik
2020-11-12 Finansdepartementet Remissvar: Promemorian Riskskatt för vissa kreditinstitut
2020-11-12 Finansdepartementet Remissyttrande: Promemorian Riskskatt för vissa kreditinstitut
2020-11-11 Justitiedepartementet Remissvar: Betänkandet SOU 2020:51 - En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal
2020-11-06 Finansinspektionen (FI) Remissyttrande: Förslag till ändringar i föreskrifter på grund av EU:s bankpaket
2020-10-27 Miljödepartementet Remissyttrande: Klimatbonusbilar ska vara registrerade i fem år (FF och SBF)
2020-10-27 IASB Remissvar: IASB request for information on IFRS for SMEs: Comprehensive Review of the IFRS for SMEs
2020-10-23 Finansinspektionen (FI) Remiss - FI föreslår nya kapitalkrav för svenska banker till följd av bankpaketet
2020-09-14 Riksgälden Remissvar: Remisspromemoria - ändrade föreskrifter om insättningsgaranti
2020-09-11 Riksgälden Remissvar: Riksgälden föreslår reviderad modell för beräkning av insättningsgarantiavgiften
2020-08-31 Finansinspektionen (FI) Remissvar: FI föreslår ny pelare 2-metod för marknadsrisker utanför handelslagret
2020-08-25 Finansinspektionen (FI) Remissvar: Förslag till nya och ändrade avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen
2020-07-29 Finansdepartementet Remissvar: Utkast till lagrådsremiss - Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket
2020-07-24 Justitiedepartementet Remissvar: Promemorian Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet
2020-07-14 Finansdepartementet Remissvar: Promemorian Ny lag om källskatt på utdelning
2020-05-15 Finansdepartementet Remissvar: Promemorian "Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor"
2020-05-15 Finansdepartementet Remissvar: Promemorian Ny associationsrätt för sparbanker
2020-05-13 Justitiedepartementet Remissvar: Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument - genomförande av non-cash-direktivet (Ds 2020:1)
2020-05-13 Finansdepartementet Remissvar: Promemorian Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar
2020-04-24 Finansdepartementet Remissvar: betänkandet Sverige och Bankunionen (SOU 2019:52)
2020-04-23 Justitiedepartementet Remissvar: Konkursförfarandet (DS 2019:31)
2020-04-06 Finansinspektionen (FI) Remissvar: Förslag till allmänna råd om undantag från amorteringskrav på grund av särskilda skäl
2020-03-23 Finansinspektionen (FI) Avgifter hos Finansinspektionen
2020-03-19 Finansdepartementet Remissvar: Betänkandet EUs bankpaket om riskreducerande åtgärder, ändringar i regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris (SOU 2019:60)
2020-03-17 Finansdepartementet Remisssvar: Betänkanden en ny riksbankslag (SOU 2019:46)
2020-03-17 Justitiedepartementet Remissvar: En ny terroristbrottslag (SOU 2019:49) - Betänkande av Terroristbrottsutredningen
2020-02-20 Trafikutskottets ledamöter, Sveriges Riksdag Hemställan ang. Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter Prop. 2019/20:67
2020-02-18 Finansutskottet Hemställan ang prop. 2019/20:79 "Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online"
2020-02-14 Finansinspektionen (FI) Remissvar - förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution
2020-02-13 Sveriges Riksbank Remissvar - förslag till ändringar i riksbankslagen
2020-01-28 Finansdepartementet Remissyttrande: Promemorian Stärkt konsumentskydd på inlåningmarknaden
2019-12-20 Finansdepartementet Remiss "Genomförande av bestämmelsen i EU:s direktiv mot skatteundandragande för att motverka omvända hybrida missmatchningar"
2019-12-20 Finansinspektionen (FI) Remissyttrande - FI föreslår ökade kapitalkrav för banklån till kommersiella fastigheter
2019-11-05 Finansinspektionen (FI) Remissyttrande: Finansinspektionens förslag till ändringar i föreskrifterna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FFFS 2017:11).
2019-10-25 Konsumentverket (KoV) Remissyttrande: Konsumentverkets förslag till allmänna råd om konsumentkrediter
2019-10-20 Justitiedepartementet Remissvar: Ds 2019:12 Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter
2019-10-14 Finansdepartementet Remissyttrande: Promemorian Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet
2019-09-30 The European Banking Authority (EBA) Response to EBA Consultation Paper on Draft Guidelines on loan origination and monitoring
2019-09-27 Finansdepartementet Remissyttrande: Stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls
2019-09-20 Arbetsmarknadsdepartementet Betänkandet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19)
2019-09-18 Finansdepartementet Promemorian Finansiella företagsuppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor.
2019-08-30 Justitiedepartementet Betänkandetet Ett säkert statligt ID-kort med E-legitimation
2019-06-28 Näringsdepartementet Promemoria: Krav på rapportering av betalningstider
2019-06-14 Finansdepartementet Remissyttrande. Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet (SOU 2019:12)
2019-05-10 Finansdepartementet Remissvar: Promemorian ”Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor
2019-04-26 Justitiedepartementet Remissyttrande: Promemorian "Tydligare regler vid konsumentavtal" Ds 2019:3
2019-04-23 Finansdepartementet Remissyttrande: remiss av betänkandet "Rapporteringspliktiga arrangemang -ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91)".
2019-04-10 Finansdepartementet Promemorian Uppskov med kupongskatt i vissa fall
2019-04-10 Finansinspektionen (FI) Remiss - FI:s krav på likviditetstäckningskvot i enskilda valutor och diversifiering av säkerställda obligationer i likviditetsbufferten
2019-04-08 Finansdepartementet Remisssvar: promemorian Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar
2019-04-08 Finansdepartementet Remissvar: promemorian Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning
2019-04-01 Konsumentverket (KoV) Remiss: Förslag till Konsumentverkets föreskrifter om näringsidkares uppysningsskyldighet vid marknadsföring av högkostnadskrediter
2019-03-22 Finansinspektionen (FI) Förslag till ändrade föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar samt nya föreskrifter om rapportering av uppgifter om minimikravet på nedskrivningsbara skulder och kapitalbas
2018-12-06 Finansdepartementet Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv
2018-11-16 Näringsdepartementet Översyn av lagstiftningen mot s k fordonsmålvakter, Ds 2018:33
2018-10-05 Statistiska Centralbyrån Uppdatering av finansmarknadsstatistiken
2018-09-05 Finansinspektionen Avgifter hos Finansinspektionen
2018-08-28 Justitiedepartemenet Direktiv om ett ökat aktieägarengagemang. Förslag till genomförande i svensk rätt (Ds 2018:15)
2018-08-27 Finansinspektionen Förslag till ändringar av FI:s föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde
2018-08-27 Finansinspektionen Tillägg till remiss - förslag till föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering
2018-08-23 Finansinspektionen Förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn
2018-08-23 Finansinspektionen Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna
2018-07-12 Finansdepartementet Betänkandet Gräsrotsfinansiering (SOU 2018:20)
2018-07-12 Näringsdepartementet Remittering av förordningsändringar med anledning av ny vägtrafikdatalag
2018-07-12 Finansdepartementet Promemorian Avgifter för prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering
2018-06-07 Justitiedepartementet Förslag till EU-förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar
2018-05-23 Näringsdepartementet Promemoria: Krav på rapportering av betalningstider
2018-05-16 Finansinspektionen Vissa ändringar av amorteringskrav
2018-05-15 Justitiedepartementet EU-direktiv om hantering eller köp av krediter och om ianspråktagande av säkerheter
2018-05-03 Finansinspektionen Förslag till nya regler om försäkringsförmedling samt vissa ändringar i fondregler
2018-04-26 Finansinspektionen Förslag till förändrad metod för tillämpning av risksviktsgolvet för svenska bolån
2018-04-25 Finansdepartementet Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden
2018-04-18 Finansdepartementet Promemoria Ändringar i förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
2018-04-18 Finansdepartementet Promemorian Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden
2018-04-18 Finansdepartementet Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet
2018-04-18 Finansdepartementet ....Gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster COM(2018) 148 final och ... fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning... COM(2018) 147 final
2018-04-09 Finansdepartementet Promemorian Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker
2018-03-09 Justitiedepartementet Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation (Ds 2017:62)
2018-02-26 Finansinspektionen Förslag till nya regler för betaltjänstleverantörer med anledning av det andra betaltjänstdirektivet
2018-01-26 Finansinspektionen Förslag till föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering
2018-01-23 Finansinspektionen Avgifter hos Finansinspektionen
2018-01-09 Finansdepartementet Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och återanvändning
2018-01-09 Finansdepartementet Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om penningmarknadsfonder