Utredningar m.m.

Utredningar m.m. för de senaste 2 åren. Tidigare utredningar m.m. från 1974 och framåt, återfinns på medlemswebben.


Datum Mottagare Rubrik
2019-10-22 Justitiedepartementet Remissvar: Ds 2019:12 Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter, se C97-19 för själva remissen
2019-10-14 Finansdepartementet Remissyttrande: Promemorian Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet - för att ta del av remissen se C95-19
2019-09-30 The European Banking Authority (EBA) Response to EBA Consultation Paper on Draft Guidelines on loan origination and monitoring
2019-09-27 Finansdepartementet Remissyttrande: Stärkt konsumentskydd när betaltjänster tillhandahålls (se C89-19 för själva remissen)
2019-09-20 Arbetsmarknadsdepartementet Betänkandet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19)
2019-09-18 Finansdepartementet Promemorian Finansiella företagsuppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor. Se även C-96 för att ta del av själva remissen.
2019-08-30 Justitiedepartementet Betänkandetet Ett säkert statligt ID-kort med E-legitimation
2019-06-28 Näringsdepartementet Promemoria: Krav på rapportering av betalningstider - för att ta del av själva remissen, se C83/19
2019-06-14 Finansdepartementet Remissyttrande. Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet (SOU 2019:12)
2019-05-10 Finansdepartementet Remissvar: Promemorian ”Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor
2019-04-30 Justitiedepartementet Remissyttrande: Promemorian "Tydligare regler vid konsumentavtal" Ds 2019:3
2019-04-23 Finansdepartementet Remissyttrande: remiss av betänkandet "Rapporteringspliktiga arrangemang -ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91)".
2019-04-15 Finansinspektionen (FI) Remiss - FI:s krav på likviditetstäckningskvot i enskilda valutor och diversifiering av säkerställda obligationer i likviditetsbufferten
2019-04-10 Finansdepartementet Promemorian Uppskov med kupongskatt i vissa fall
2019-04-09 Finansdepartementet Remisssvar: promemorian Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar
2019-04-09 Finansdepartementet Remissvar: promemorian Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning
2019-04-01 Konsumentverket (KoV) Remiss: Förslag till Konsumentverkets föreskrifter om näringsidkares uppysningsskyldighet vid marknadsföring av högkostnadskrediter
2019-03-25 Finansinspektionen (FI) Förslag till ändrade föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar samt nya föreskrifter om rapportering av uppgifter om minimikravet på nedskrivningsbara skulder och kapitalbas
2018-12-06 Finansdepartementet Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penningtvättsdirektiv
2018-11-16 Näringsdepartementet Översyn av lagstiftningen mot s k fordonsmålvakter, Ds 2018:33
2018-10-05 Statistiska Centralbyrån Uppdatering av finansmarknadsstatistiken
2018-09-05 Finansinspektionen Avgifter hos Finansinspektionen
2018-08-28 Justitiedepartemenet Direktiv om ett ökat aktieägarengagemang. Förslag till genomförande i svensk rätt (Ds 2018:15)
2018-08-27 Finansinspektionen Förslag till ändringar av FI:s föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde
2018-08-27 Finansinspektionen Tillägg till remiss - förslag till föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering
2018-08-23 Finansinspektionen Förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn
2018-08-23 Finansinspektionen Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifterna
2018-07-12 Finansdepartementet Betänkandet Gräsrotsfinansiering (SOU 2018:20)
2018-07-12 Näringsdepartementet Remittering av förordningsändringar med anledning av ny vägtrafikdatalag
2018-07-12 Finansdepartementet Promemorian Avgifter för prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering
2018-06-07 Justitiedepartementet Förslag till EU-förordning om tillämplig lag för rättsverkan gentemot tredje man av överlåtelser av fordringar
2018-05-23 Näringsdepartementet Promemoria: Krav på rapportering av betalningstider
2018-05-16 Finansinspektionen Vissa ändringar av amorteringskrav
2018-05-15 Justitiedepartementet EU-direktiv om hantering eller köp av krediter och om ianspråktagande av säkerheter
2018-05-03 Finansinspektionen Förslag till nya regler om försäkringsförmedling samt vissa ändringar i fondregler
2018-04-26 Finansinspektionen Förslag till förändrad metod för tillämpning av risksviktsgolvet för svenska bolån
2018-04-25 Finansdepartementet Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden
2018-04-18 Finansdepartementet Promemoria Ändringar i förordningen (2015:739) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden
2018-04-18 Finansdepartementet Promemorian Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden
2018-04-18 Finansdepartementet Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet
2018-04-18 Finansdepartementet ....Gemensamt system för skatt på inkomster från tillhandahållande av vissa digitala tjänster COM(2018) 148 final och ... fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning... COM(2018) 147 final
2018-04-09 Finansdepartementet Promemorian Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker
2018-03-09 Justitiedepartementet Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation (Ds 2017:62)
2018-02-26 Finansinspektionen Förslag till nya regler för betaltjänstleverantörer med anledning av det andra betaltjänstdirektivet
2018-01-26 Finansinspektionen Förslag till föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering
2018-01-23 Finansinspektionen Avgifter hos Finansinspektionen
2018-01-09 Finansdepartementet Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och återanvändning
2018-01-09 Finansdepartementet Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om penningmarknadsfonder
2017-12-18 Justitiedepartementet Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72)
2017-12-04 Finansdepartementet Promemorian Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor
2017-11-20 Finansdepartementet Promemorian Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning
2017-11-16 Finansdepartementet Promemoria En effektivare flytträtt av försäkringssparande
2017-11-08 Finansinspektionen Förslag till tydligare krav på clearingorganisationers hantering av operativa risker
2017-10-11 Finansdepartementet Finansinspektionens promemoria En ny ordning för redovisningstillsyn
2017-09-29 Finansdepartementet En ny lag om försäkringsdistribution(Ds 2017:17)
2017-09-26 Finansdepartementet Promemorian Nya skatteregler för företagssektorn
2017-09-22 Finansinspektionen Förslag till nya föreskrifter om positionslimiter med anledning av Mifid2
2017-09-15 Justitiedepartementet Departementspromemorian En anpassning till dataskyddsförordningen - kreditupplysningslagen och några andra författningar (Ds 2017:26)
2017-09-14 Justitiedepartementet Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)
2017-09-14 Finansdepartementet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet
2017-09-14 Finansinspektionen Avgifter hos Finansinspektionen
2017-09-08 Finansinspektionen Förslag till Ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter
2017-08-17 Finansinspektionen Förslag till ändringar i regler om årsredovisning och rapportering för kreditinstitut och värdepappersbolag
2017-06-07 Finansinspektionen Förslag till ändrade regler om årsredovisning i försäkringsföretag
2017-05-08 Finansinspektionen Förslag till föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
2017-05-05 Justitiedepartementet Betänkande Ett modernare utsökningsförfarande (SOU 2016:81)
2017-04-18 Finansdepartementet Promemorian Ytterligare verktyg för makrotillsyn
2017-04-10 Finansinspektionen Förslag till föreskrifter om vissa betalkonton
2017-04-10 Finansdepartementet Promemorian Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven
2017-03-31 Finansdepartementet Promemorian Vissa inkomstbeskattningsfrågor
2017-03-31 Finansinspektionen Avgifter hos Finansinspektionen
2017-02-15 Finansdepartementet Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2196:76)
2017-02-14 Justitiedepartementet EU-direktiv om vissa insolvensfrågor
2017-02-03 Justitiedepartementet Stärkt konsumentskyd på marknaden för högkostnadskrediter (SOU 2016:68)
2017-02-03 Justitiedepartementet Remittering av betänkandet Internationella säkerhetsrätter i järnvägsfordon m m – järnvägsprotokollet (SOU 2016:43)
2017-01-31 Finansinspektionen Förslag till ändringar av Finansinspektionens föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning
2017-01-31 Näringsdepartementet Betänkandet av Entreprenörskap i det tjugoförsta århundrandet (SOU 2016:72)
2017-01-26 Finansinspektionen FI:s kapitalbedömningsmetod vid värdepapperisering inom pelare 2